Polityka Prywatności

Firma UI Polska, właściciel sklepu internetowego sklep.ubiquitipolska.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisu. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy, przyjęty został dokument zwany Polityką Prywatności.  

1. Użyte w Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:  

UI Polska, ubiquitipolska.pl, ui.pl, sklep.ubiquitipolska.pl, sklep.ui.pl – UI Polska z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Legionów 122D
26-110 Skarżysko - Kamienna
. 

Klient - Konsument lub Przedsiębiorca, który złożył lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (dalej także „Kupujący"). 

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, podejmująca czynności w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Konto Klienta (Konto) - podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień. 

Sklep Internetowy sklep.ubiquitipolska.pl, (dalej także jako „Sklep" lub „Sklep Internetowy") - serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.ubiquitipolska.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi określone w Regulaminie, a Klient może składać Zamówienia. 

Regulamin -  Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.ubiquitipolska.pl.  

Towar - materialna rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży lub prawo będące przedmiotem Umowy sprzedaży (np. licencja). 

Usługa (Usługi) - Zamówienie, Zamówienie na licencję lub Zapytanie o ofertę, a także inne usługi świadczone w ramach Sklepu. 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z UI Polska, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży. 

Zamówienie na licencje - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy z UI Polska o udzielenie licencji na oprogramowanie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość (sprzedaż licencji), za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę oprogramowania, na korzystanie z którego licencja jest sprzedawana. 

Zapytanie o ofertę - złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie zapytania o ofertę, określające Towar lub oprogramowanie będące przedmiotem zapytania, a także niezbędne do kontaktu dane Klienta, wskazane w formularzu. 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności. 

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

2. Kto jest administratorem danych osobowych?  

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z usług sklepu internetowego jest firma UI Polska z siedzibą w Skarżysko - Kamienna, 26-110 przy ul. Legionów 122D, numer NIP 663-17-57-916, REGON: 386846545

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, prosimy o kontakt. Pytania dotyczące ochrony prywatności prosimy wysyłać do Biuro Obsługi Klienta (Service Desk) pod adresem https://servicedesk.ubiquitipolska.pl/open.php wyznaczając temat pomocy (Departament) Inspektor Ochrony Danych (IOD)

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?  

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników naszego sklepu internetowego przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, odnosząc się do celu przetwarzania Państwa danych osobowych. 

3.1. Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w sklepie internetowym

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu rejestracyjnym do sklepu internetowego, to znaczy imię i nazwisko, numer telefonu, dane teleadresowe, adres e-mail oraz ustanowione hasło.  

Klienci mogą składać tzw. zapytanie ofertowe celem uzyskania informacji dotyczących dostępności, ceny i właściwości produktu. Aby skorzystać z tej funkcji, klient będzie proszony o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz nazwy firmy. Każdorazowy kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. 

Klienci mogą również składać zamówienia na wybrane produkty. W przypadku składania zamówienia na te produkty, Klient będzie proszony o podanie danych niezbędnych w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży. 

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

3.2. Usługi niewymagające założenia Konta

Rodzaje usług. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, takich jak: 

a. wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami marketing'owo-handlowymi, 

b. wyświetlanie reklam. 

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w sklepie, to znaczy: dane dotyczące oglądanych produktów oraz innych stron w sklepie, jak również dane dotyczące sesji, Państwa urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 

3.3. Usługi i funkcjonalności wymagające założenia Konta

Rodzaje usług i funkcjonalności. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta, takich jak realizacja zamówienia. 

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz dane dotyczące Państwa aktywności w sklepie internetowym, to znaczy: dane dotyczące oglądanych produktów oraz innych stron w sklepie, jak również dane dotyczące sesji, Państwa urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. 

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. 

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 

3.4. Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu, ułatwienie korzystania ze stron Sklepu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Sklepu

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w Sklepie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Sklepu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, Państwa adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 

3.5. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe podane w Koncie, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. 

3.6. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe podane w Koncie, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientem, opartych na rzetelności i lojalności. 

3.7. Badanie satysfakcji Klienta

Zakres danychW tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe obejmujące dane niezbędne w celu realizacji zamówienia, jak również Państwa odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług. 

4. W jaki sposób dopasowujemy usługi do Państwa zainteresowań i preferencji? 

Nasz sklep internetowy ma na celu jak najlepsze dopasowanie wszelkich komunikatów marketingowych do Państwa zainteresowań i preferencji (profilowanie). W celu przekazania jak najbardziej przejrzystej informacji poniżej opisujemy, na czym polega profilowanie. 

4.1. Rekomendowane produkty

Rodzaj usługRekomendowane produkty są prezentowane Państwu w Sklepie przed i po zalogowaniu, jak również w formie komunikatów marketingowych oraz przesyłane na podany adres email. 

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe podane przy utworzeniu Konta oraz dane związane z realizacją zamówień, jak również dane dotyczące aktywności w Sklepie, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies. 

Profilowanie. Na podstawie tak pozyskanych danych wybieramy i przedstawiamy Państwu najlepiej dopasowane komunikaty marketingowe. 

Równowaga interesówPo zważeniu naszego interesu oraz Państwa interesów, praw i wolności uznaliśmy, że prezentowanie rekomendowanych produktów i usług, połączone z profilowaniem, nie będzie ingerować nadmiernie w Państwa prywatność ani nie będzie stanowić nadmiernej uciążliwości dla Użytkowników. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności: 

a. rekomendowane produkty stanowią narzędzie zapewniające Państwu łatwiejsze dotarcie do naszej oferty produktów i usług, poprzez prezentowanie produktów, którymi mogą być Państwo zainteresowani. Pozwala nam to przyjąć, że przetwarzanie danych osobowych w celu rekomendacji produktów i usług jest zgodne z rozsądnymi oczekiwaniami Użytkowników; 

b. prezentowanie rekomendowanych produktów i usług, a także innych komunikatów marketingowych oraz przesyłanie ich na adres email jest zgodne z rozsądnymi oczekiwaniami Użytkowników. Wyrazili oni bowiem chęć otrzymywania takich komunikatów zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

c. korzystamy jedynie z danych dotyczących Państwa aktywności w Sklepie. Interesuje nas, jakich produktów i usług Państwo poszukują, które oferty spotkały się z zainteresowaniem, nie zaś to, co robią Państwo na innych stronach internetowych; 

d. szanujemy Państwa wolę i ułatwiamy realizację praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie rekomendowanych ofert w formie powiadomień w aplikacji mobilnej, w przeglądarce internetowej oraz w wiadomościach email z poziomu ustawień Konta (zakładka Ustawienia (Prywatność)) lub z poziomu ustawień przeglądarki. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rekomendowaniu ofert, które mogą odpowiadać Państwa preferencjom i zainteresowaniom. 

4.2. Marketing naszych produktów i usług oraz naszych klientów

Zakres danychW tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe podane przy utworzeniu Konta, złożeniu zamówienia oraz dane dotyczące aktywności w sklepie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie, odwiedziny na głównych stronach Sklepu i ich podstronach, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące korzystania z określonych usług w Sklepie, historia i aktywność związana z naszą komunikacją mailową. 

Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do dopasowania informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług oraz naszych klientów, które mogą Państwa zainteresować. 

RemarketingW celu dotarcia do Państwa z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż Sklep. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o Państwa aktywności w Sklepie. Szczegóły są opisane w Polityce Cookies. 

Podstawa prawnaNasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług oraz produktów i usług. 

Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Państwa interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Państwa prywatność ani nie będzie stanowić nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności: 

a. wyrazili Państwo chęć otrzymywania komunikatów marketingowych na podany adres email, a zatem uznaliśmy, że mogą Państwo rozsądnie oczekiwać, że będziemy wysyłać tego rodzaju komunikaty; 

b. korzystamy jedynie z danych dotyczących Państwa aktywności w Sklepie. Interesuje nas, jakich produktów i usług Państwo szukają i które oferty były interesujące, nie zaś to, co robią Państwo na innych stronach internetowych; 

c. szanujemy Państwa wolę i ułatwiamy realizację praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie wiadomości email z poziomu ustawień Konta (zakładka Ustawienia (Prywatność)) lub z poziomu ustawień przeglądarki. 

5. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? 

Nasze bazy danych są chronione przed wglądem osób trzecich. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystywane do prawidłowej realizacji zamówień, a także do śledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta, zanim zostanie wysłane. W celu realizacji umowy sklep internetowy sklep.ubiquitipolska.pl może udostępniać zebrane od Państwa dane dla podmiotów takich jak: 

5.1. Dostawcy usług 

Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).  Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany. 

Podmioty przetwarzająceKorzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta. 

Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii re-marketingowych oraz prowadzą badania statystyczne. 

Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. 

5.2. Zaufane Opinie Ceneo

Mając na uwadze najwyższą jakość zakupów dokonywanych w naszym sklepie, korzystamy z programu Zaufane Opinie Ceneo.  Jest to system do rekomendacji sklepów internetowych w Polsce, opierający się na ankietach wysyłanych drogą mailową do Klienta przez serwis Ceneo.pl. Dokonując zakupu w naszym sklepie zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną ankiet związanych z oceną transakcji, a także o wyrażenie zgody na przekazanie i przetwarzanie przez Ceneo Państwa danych osobowych, w tym adresu e-mail, oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie sklep.ubiquitipolska.pl, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182. Klauzulę informacyjną znajdą Państwo tutaj, natomiast ogólną politykę prywatności Ceneo Sp. z o. o. tutaj.

5.3. Organy państwowe 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwowym. 

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres posiadania Konta w sklepie internetowym sklep.ubiquitipolska.pl dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Państwa dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zamówień oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług). 

Państwa dane osobowe związane z realizacją Zamówień oraz Zamówień na licencje w naszym Sklepie są przechowywane przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa np. prawa podatkowego. Po zakończeniu tego okresu, Państwa dane zostaną zanonimizowane. 

Dane osobowe zbierane przy wykorzystaniu plików cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkowników plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies opisaliśmy w Polityce plików cookies.

7. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej poprzez kontakt do naszego Biuro Obsługi Klienta (Service Desk) pod adresem https://servicedesk.ubiquitipolska.pl/open.php wyznaczając temat pomocy (Departament) Inspektor Ochrony Danych (IOD)

7.1. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody  

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej zgody, która została udzielona w momencie rejestracji do Sklepu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Sklepie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 

Cofnięcie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Państwa. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. 

7.2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych 

Na podstawie art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem z rekomendowanych produktów i usług, marketingiem naszych produktów i usług, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu oraz ułatwieniem korzystania ze Sklepu, a także badaniem satysfakcji. 

Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych produktów i usług w formie wiadomości e-mail, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Państwa sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. 

Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.  

7.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

Na podstawie art. 17 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować, jako żądanie usunięcia Konta. 

Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy: 

a. została wycofana określona zgoda, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę; 

b. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c. został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych; 

d. został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny; 

e. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zakupów, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z realizacją zamówień. 

7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Na podstawie art. 18 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy takie żądanie zostanie zgłoszone, do czasu jego rozpatrzenia, nie będą Państwo mogli korzystać z określonych funkcjonalności lub usług, które związane były z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy także wysyłać do Państwa żadnych komunikatów, w tym marketingowych. 

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w sytuacji, gdy: 

a. zakwestionowana została prawidłowość danych osobowych – wykorzystanie tych danych zostanie ograniczone na czas potrzebny na weryfikację ich prawidłowości, nie dłużej jednak niż na 7 dni; 

b. przetwarzanie tych danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych wpłynęło żądanie do ograniczenia ich wykorzystania; 

c. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub wykorzystane, ale są Państwu potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d. wniesiony został sprzeciw wobec wykorzystania tych danych – wówczas ograniczenie następuje na czas niezbędny do zweryfikowania czy ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając te dane osobowe. 

7.5. Prawo dostępu do danych 

Na podstawie art. 15 RODO, przysługuje Państwu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy dane te są faktycznie przetwarzane, mają Państwo prawo do tego, aby: 

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych. 

W przypadku chęci skorzystania z prawa dostępu do danych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych, o którym mowa w punkcie 2. 

7.6. Prawo do sprostowania danych 

Na podstawie art. 16 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania sprostowania podanych przez siebie danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). 

7.7. Prawo do przenoszenia danych 

Na podstawie art. 20 RODO, przysługuje Państwu prawo, aby otrzymać, dostarczone przez siebie dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mogą Państwo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

Państwa dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. 

7.8. W jakim czasie spełniamy Państwa żądanie? 

Jeżeli wystąpią Państwo do nas z żądaniem wykonania wymienionych wyżej uprawnień, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu 30 dni, spełnimy je w ciągu kolejnych 60 dni informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 72h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Użytkownika ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że podczas aktualizacji systemów Użytkownik otrzyma od nas wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnował. 

7.9. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków 

Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień. 

Jeżeli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych? 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę danych identyfikujących Użytkowników sklepu internetowego oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Konta Klienta przez nieupoważnione systemy lub osoby. 

9. W jaki sposób korzystamy z plików cookies? 

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdą Państwo w Polityce Plików Cookies

10. Zmiany Polityki Prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach będą Państwo informowani poprzez zamieszczenie odpowiednich komunikatów na głównych stronach sklepu internetowego, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Państwu także odrębne powiadomienia na wskazany adres e-mail. 

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień, które przysługują Państwu zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa. 

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Ubiquiti Polska - Polityka plików cookies