REGULAMIN SKLEPU

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem sklep.ubiquitipolska.pl / sklep.ui.pl.

1.2.Sklep Internetowy, działający pod adresem sklep.ubiquitipolska.pl / sklep.ui.pl jest prowadzony przez UI Polska Patryk Wojtachnio z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Legionów 122D, 26-110 Skarżysko - Kamienna o numerze NIP: 663-17-57-916, REGON: 386846545.

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

a)     adres pocztowy: UI Polska Patryk Wojtachnio, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Legionów 122D, Polska

b)     numer telefonu: +48 530-488-488

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

c)      adres poczty elektronicznej: [email protected]

d)     Biuro Obsługi Klienta (Service Desk) https://servicedesk.ui.pl

1.4.           Regulamin Sklepu Internetowego umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej sklep.ubiquitipolska.pl / sklep.ui.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie
i utrwalanie jego treści.

 

Definicje

§ 2

 

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. UI Polska - UI Polska Patryk Wojtachnio, Legionów 122D, 26-110 Skarżysko - Kamienna, Polska, NIP PL6631757916.

2.2. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2.3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

2.4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.5. Usługodawca/Sprzedawca – „UI Polska”.

2.6. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem sklep.ubiquitipolska.pl / sklep.ui.pl przez UI Polska.

2.7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964 r. (Dz.U.2022.0.1360 t.j.).

2.8. Towary oraz Usługi – wszelakie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym.

2.9. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.10. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.11. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę.

2.12. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których UI Polska Patryk Wojtachnio skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;

2.13. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.15. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

2.16. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

2.17. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.).

2.19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

§ 3

 

3.1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane na stronach internetowych Sklepu internetowego dotyczą jednej sztuki towaru (lub pary, jeśli towar jest zwyczajowo sprzedawany w parach). Ceny nie obejmują kosztów Dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z zawartej Umowy sprzedaży oraz z wybranego przez Klienta sposobu płatności. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania oraz wycofywania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływaniu promocji.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu sklep.ubiquitipolska.pl / sklep.ui.pl, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

3.4. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

3.5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie
z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.6. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym UI Polska konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.7. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym UI Polska konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.8. Strona Sklepu internetowego UI Polska posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 

Zakładanie Konta w Sklepie

§4

 

4.1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie m.in. następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.

4.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych
w Formularzu rejestracji.

4.4. Klient powinien przechowywać w poufności nadane podczas rejestracji hasło i nie powinien udostępniać go osobom trzecim.

4.5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

 

Sposób płatności i termin płatności

§ 5

 

5.1. W Sklepie Internetowym sklep.ubiquitipolska.pl / sklep.ui.pl istnieje możliwość płatności w jeden następujących sposobów:

·         przelew na konto bankowe Sprzedawcy - w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia

·         za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych - w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu zewnętrznego informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności.

 

5.2. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT lub paragon (dokument potwierdzający sprzedaż Towaru), które Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

5.3. Sprzedawca informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie.

W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca

po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

Dostawa

§ 6

 

6.1. Sprzedawca dokonuje dostawy Towarów prezentowanych w sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towarów poza granicę Rzeczypospolitej może zostać zrealizowana wyłącznie po ustaleniu ze Sprzedawcą indywidualnych warunków, terminów i kosztów Dostawy.

6.2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany

w formularzu Zamówienia. Dostawa przedmiotu zamówienia na podany adres wysyłkowy wskazany przez Klienta wymaga każdorazowo złożenia dyspozycji Sprzedającego (w formie e-maila), jeżeli jest to adres inny niż wskazany w umowie.

6.3. Na termin realizacji Zamówienia składa się termin wysyłki towaru wskazany w Sklepie oraz termin jego dostarczenia, wskazany w niniejszym paragrafie.

6.4. Termin dostarczenia towaru w przypadku, o którym mowa w ust. 6.1., wynosi od 2 do 8 Dni roboczych, od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta przez Sprzedawcę, chyba że w opisie danego Produktu lub

w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych.

6.5. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6.6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie Towaru przez Sprzedawcę. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie dostępny.

W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

6.7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas jej odbioru, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności Dostawcy oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy.

6.8. Czas oczekiwania na realizację może zostać wydłużony  ze względu na zdarzenia nadzwyczajne, będące skutkiem działania siły wyższej lub ze względu na zdarzenie, które nie powstało z winy Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia czasu realizacji Zamówienia, Sprzedawca zobowiązany jest do zawiadomienia Klienta o istnieniu przeszkody w realizacji Zamówienia i przedstawienia nowego terminu realizacji.

W sytuacji opóźnienia wynikającego z działania siły wyższej lub zdarzeń, które nie powstały z winy Sprzedawcy – nie ponosi on odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji i za wynikłą z tego powodu szkodę.

6.9. W razie wątpliwości co do prawdziwości danych Klienta koniecznych do dokonania dostawy Sprzedawca może skontaktować się z Klientem drogą e- mailową lub telefoniczną w celu weryfikacji tych danych.

 

Odstąpienie od umowy

§ 7

 

7.1. Kupujący, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

7.2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub
w częściach, termin wskazany w ust. 7.1. biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

7.3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: UI Polska Patryk Wojtachnio, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 122D, może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy Sprzedawcy – [email protected]. Do zachowania terminu wystarczy wysłane oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w § 7 pkt. 7.1. nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy
w przypadku konsumenta, który stanowi załącznik nr 3 oraz z formularza odstąpienia od umowy w przypadku  przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia
o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie wyśle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z dn. 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odesłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu
w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20.5.2014 r. –

o prawach konsumenta  (Dz.U.2020.287 t.j.). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.9. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

7.10. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.11. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa § 7 pkt. 7.10. Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca
w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał się
z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

7.12. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z dnia 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

7.13. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od wydania towaru.

 

Reklamacja i gwarancja

§ 8

 

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu
z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

8.2. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

8.3. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

8.4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach

określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami

rękojmia zostaje wyłączona.

8.5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie (klient może skorzystać z formularza reklamacji w przypadku konsumenta, który stanowi załącznik nr 1 lub  z formularza reklamacji w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który stanowi załącznik nr 2  stanowiącego załącznik  do niniejszego Regulaminu) na adres: UI Polska Patryk Wojtachnio, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 122D lub poprzez e-mail na adres [email protected]. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych.

Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

8.6. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.7. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte 12 miesięczną gwarancją udzieloną przez producenta Towaru.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§9

 

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników  konsumentów, organizacji społecznych, których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

9.1.1.

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

9.1.2.

http://www.uokik.gov.pl/spory_indywidualne.php;

9.1.3.

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

9.2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a UI Polska, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań

statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

9.3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego https://konsument.gov.pl/.

 9.4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania
z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a UI Polska:

9.4.1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a UI Polska przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

9.4.2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

9.5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania
i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji

Handlowej. Adres strony internetowej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
w Rzeszowie:  https://wiih.rzeszow.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz
z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/ Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających
z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

9.7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

 

Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie
i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów
o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej
a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

 

Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej UI Polska Patryk Wojtachnio do kontaktu
z Klientami: [email protected].

 

Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. UI Polska wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

 

Dane osobowe

§ 10

 

10.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

10.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

10.3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta:

a. wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w Sklepie internetowym.

10.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

Prawa autorskie

§ 11

 

11.1 Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.

11.2. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
11.3. Użytkownicy Strony internetowej, Klienci nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedawcy korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Stronie internetowej pod rygorem pełnej
odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Sprzedawcy oraz wobec autorów poszczególnych utworów.
11.4. Przystępując do korzystania ze Sklepu Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

 

Postanowienia końcowe

§ 12

 

12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany  Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

12.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

12.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. B ustawy z dnia 18.7.2022 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

12.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą mieć odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

12.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym sklep.ubiquitipolska.pl / sklep.ui.pl.

12.6. Załącznikami do Regulaminu są: wzór formularza reklamacyjnego produktu w przypadku konsumenta, który stanowi załącznik nr 1, wzór formularza reklamacyjnego produktu w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który stanowi załącznik nr 2, wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku konsumenta, który stanowi załącznik nr 3 oraz wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku  przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

12.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2023.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Ubiquiti Polska - Polityka plików cookies