Menu Zamknij

Regulamin

§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.ubiquitipolska.pl / sklep.ui.pl prowadzonego przez  UI Polska z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, ul. Legionów 122D
26-110 Skarżysko – Kamienna o numerze NIP: 663-175-79-16, REGON: 386846545, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego typu Business to Business (B2B).

Skuteczny i szybki kontakt ze sprzedawcą we wszystkich kwestiach dotyczących sprzedaży za pośrednictwem sklepu możliwy jest pod adresem internetowym Biuro Obsługi Klienta (Service Desk)  https://servicedesk.ubiquitipolska.pl poprzez utworzenie nowego zgłoszenia w odpowiednim departamencie.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe):

Dane teleadresowe:

UI Polska
ul. Legionów 122D
26-110 Skarżysko – Kamienna
Polska
Biuro Obsługi klienta (Service Desk) https://servicedesk.ubiquitipolska.pl

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca lub Sprzedawca – UI Polska;
 2. Klient – Przedsiębiorca, który złożył lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzystasz innych usług strony Internetowej (dalej także „Gość”);
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, podejmująca czynności w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto Klienta (Konto) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 7. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 8. Strona internetowa ubiquitipolska.pl  (dalej także jako „Strona” lub „Strona domowa Ubiquiti Polska”) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://ubiquitipolska.pl za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi określone w Regulaminie, a Klient może składać Zamówienia;
 9. Strona – UI Polska lub Klient;
 10. Towar – materialna rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży lub prawo będące przedmiotem Umowy sprzedaży (np. licencja);
 11. treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 12. Umowa sprzedaży – umowa, na mocy której UI Polska przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Towarów na Klienta, a Klient płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny lub umowa, na mocy której UI Polska przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia prawa do korzystania z określonego oprogramowania na Klienta (sprzedaż licencji), a Klient płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia z tego tytułu ceny;
 13. Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta pomiędzy UI Polska a Klientem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 14. Usługa (Usługi) – Zamówienie, Zamówienie na licencję lub Zapytanie o ofertę, a także inne usługi świadczone w ramach Sklepu;
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z UI Polska, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży;
 16. Zamówienie na licencje – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy z UI Polska o udzielenie licencji na oprogramowanie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość (sprzedaż licencji), za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę oprogramowania, na korzystanie z którego licencja jest sprzedawana;
 17. Zapytanie o ofertę – złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie zapytania o ofertę, określające Towar lub oprogramowanie będące przedmiotem zapytania, a także dane Klienta, niezbędne do kontaktu wskazane w formularzu.

§ 3

Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu)

Obowiązki Stron

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

§ 4

Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
  1. przedstawienie oferty Sklepu,
  2. składanie Zamówień,
  3. składanie Zamówień na licencje,
  4. składanie Zapytań Ofertowych,
  5. utworzenie i administrowanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
 2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-4 powyżej nie wymaga Rejestracji.
 3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 5 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 6. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu:
  1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
  2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu,
  4. re-marketingu.

§ 5

Składanie Zamówień i zawieranie Umów Sprzedaży

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji w sklepie czy za pośrednictwem Biuro Obsługi Klienta (Service Desk )pod adresem internetowym https://servicedesk.ubiquitipolska.pl
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
 5. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Zamówienia na licencję lub Zapytania o ofertę Sprzedawca potwierdzi otrzymanie zamówienia na Usługę w formie wiadomości e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów złożonego przez Klienta zamówienia.
 6. Sprzedawca po rozpatrzeniu oferty Klienta wyśle Klientowi wiadomość o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 7. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.

§ 6

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 1. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie składania Zamówienia lub Zamówienia na licencję. Kupujący w trakcie wypełniania formularza Zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i akceptuje swój wybór.
 2. Dostępne formy płatności oraz wysyłki wskazywane są podczas procesu składania zamówień przez Klientów.
 3. W przypadku płatności dokonywanych kartami kredytowymi lub debetowymi za pośrednictwem partnerów udostępniających taką formę płatności Sprzedawca nie gromadzi jakichkolwiek danych dotyczących tych kart płatniczych.
 4. Informacje w Sklepie o dostępności i czasie wysyłki są widoczne dla klienta za pomocą kalkulatora na karcie produktu. Dodatkowo w koszyku, w pierwszym kroku zakupowym, klient po podaniu danych do wysyłki oraz wybraniu możliwych opcji płatności, otrzymuje metody, koszty oraz estymowany czas dostawy produktu. Powyższe informację czas wysyłki jaki może być zrealizowana, tj. jaki będzie potrzebny Sprzedawcy oraz przewoźnikowi do dostarczenia Towaru klientowi. W każdym przypadku Sprzedawca stara się realizować wysyłki niezwłocznie (po zawarciu Umowy Sprzedaży i uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy ceną za Towar i koszty dostawy).
 5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia.
 6. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy spisanie uwag lub notatki ze zdarzenia oraz zrobienia zdjęć z wynikających uszkodzeń paczki w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji poprzez założenie zgłoszenia w naszym systemie obsługi klienta pod adresem https://servicedesk.ubiquitipolska.pl, dział RMA – Uszkodzenie podczas transportu
 7. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 8. Nieodebranie Towaru wysłanego za pobraniem przez Klienta niebędącego Konsumentem i zwrot paczki do nadawcy (Usługodawcy) skutkuje obciążeniem takiego Klienta kosztami nadania i zwrotu przesyłki z Towarem.
 9. O ile strony nie uzgodniły innego terminu dostarczenia, przedsiębiorca dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na klienta, bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 30 dni od zawarcia umowy.
 10. W przypadku umów, zgodnie z którymi przedsiębiorca wysyła towary klientowi, ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na klienta w chwili wejścia przez klienta lub osobę trzecią wskazaną przez klienta, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie towarów. Jednakże ryzyko przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia towarów przewoźnikowi, jeżeli konsument zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a przedsiębiorca nie oferował takiej możliwości, bez uszczerbku dla praw klienta wobec przewoźnika.

§ 7

Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

 1. Sprzedający wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów (niebędących Konsumentami) z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) na podstawie treści przepisu art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Zgłoszenia gwarancyjne winny być dokonywane przez Klientów za pośrednictwem serwisu RMA, dostępnego z poziomu Biura Obsługi Klienta (Service Desk) pod adresem https://servicedesk.ubiquitipolska.pl, departament RMA.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu dokonania zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towarów przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towarów powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

§ 8

Reklamacje i zwroty w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami

(dotyczy Przedsiębiorców)

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.
 2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie, jeżeli w opisie Towaru nie są wyraźnie oznaczone jako używane lub re-*fabrykowane (refurbished), są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 3. Wszystkie Towary nowe i fabrycznie re-fabrykowane są objęte standardową gwarancją producenta Towaru.
 4. Towary używane objęte są 30 dniową gwarancją Sprzedawcy.
 5. Z opisu Towaru w Sklepie wynika, jeżeli Towar jest re-fabrykowany (refurbished) lub używany.
 6. Sprzedawca udostępnia linki do stron Producentów Towarów z warunkami gwarancji na Towary. Z gwarancji dokładnie wynika, kto jest zobowiązanym z tytułu udzielonej gwarancji jakości na Towar, a także określone są dokładnie wszystkie warunki gwarancji.
 7. Podmiot odpowiedzialny z tytułu gwarancji ( z reguły Producent Towaru) jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia Towaru.
 8. Do zachowania terminów na zawiadomienie o wadzie określonych w udzielonej gwarancji jakości zawiadomienia o wadach Towaru wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu e – mail lub listu poleconego.
 9. Jeżeli wady Towaru ujawnią się w okresie gwarancji i są objęte gwarancją Klient powinien żądać usunięcia wady fizycznej Towaru lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad zgodnie z gwarancją od podmiotu odpowiedzialnego z tytułu gwarancji.
 10. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy Towar został Kupującemu wydany.
 11. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.
 12. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji okaże się, że do uszkodzenia doszło z winy Klienta Sprzedawca może obciążyć Klienta wszelkimi kosztami wynikającymi z rozpatrzenia reklamacji.

§ 9

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy

Towar & Usługa

Firma UI Polska z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej administrator  ubiquitipolska.pl nie prowadzi sprzedaży dla osób fizycznych,
zwanych dalej Konsumentami (B2C). Zakup w sklepie sklep.ubiquitipolska.pl mogą dokonywać tylko i wyłącznie firmy o potwierdzonym statusie prowadzenia działalności gospodarczej (NIP lub REGON).

§ 10

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

W wypadku klientów biznesowych – Usługobiorców nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym
i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

§ 11

Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 12

Dane osobowe

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności,
z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 3. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Towarów i kategorii, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.